To read this page in English, click here.

Mae deddfau newydd yn golygu bod yn rhaid i chi nawr ddangos ID â Llun i bleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio yn rhai o etholiadau'r DU - gan gynnwys Etholiadau Cyffredinol. Roedd hyn eisoes yn gyfraith yng Ngogledd Iwerddon.

 

Beth sy'n cyfrif fel ID â Llun mewn Etholiadau?

Gallwch ddod o hyd i restr lawn o ID pleidleisiwr sy’n dderbyniol ym mhob gwlad yn y DU trwy'r Comisiwn Etholiadol yma.

Mae'r rhain yn cynnwys: Pasbort, Trwydded Yrru, Bathodyn Glas, cerdyn PASS, Tystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr a mwy. Ni dderbynnir cardiau PASS yng Ngogledd Iwerddon - gallwch ddod o hyd i restr o ID sy’n dderbyniol yng Ngogledd Iwerddon yma.

Mae angen i'r ID â llun fod y fersiwn wreiddiol ac nid llungopi. 

 

A allaf ddefnyddio ID â llun sydd wedi dod i ben?

Rydych yn dal i allu defnyddio eich dogfen adnabyddiaeth â llun os yw wedi dod i ben, cyn belled â bod y llun yn edrych fel chi. Dylai'r enw ar eich dogfen adnabyddiaeth fod yr un enw a ddefnyddiwyd gennych i gofrestru i bleidleisio.

 

Ar gyfer pa etholiadau mae angen ID Pleidleisiwr arnaf?

Nid oes angen i bleidleiswyr ddangos ID â llun ar gyfer rhai etholiadau yn y DU - er enghraifft etholiadau Senedd yr Alban a Senedd Cymru. Bydd angen ID â llun arnoch ar gyfer yr etholiadau canlynol:

Os ydych yn byw yn Lloegr

 • Etholiadau Cyffredinol ac isetholiadau seneddol y DU
 • Deisebau i ddiswyddo AS
 • Etholiadau lleol, gan gynnwys cynghorau, maer, Cynulliad Llundain a chynghorau plwyf
 • Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu
 • Refferenda cynllunio cymdogaeth
 • Refferenda awdurdodau lleol yn Lloegr

 

Os ydych yn byw yn yr Alban

 • Etholiadau Cyffredinol ac isetholiadau seneddol y DU
 • Deisebau i ddiswyddo AS

 

Os ydych yn byw yng Nghymru

 • Etholiadau Cyffredinol ac isetholiadau seneddol y DU
 • Deisebau i ddiswyddo AS
 • Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

 

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon

 

Gall myfyrwyr gael ID Pleidleisiwr AM DDIM trwy CitizenCard gan ddefnyddio'r côd 'NUS'!

Mae UCM wedi ymuno â CitizenCard i gynnig ID Pleidleisiwr AM DDIM (fel arfer £18) i unrhyw fyfyriwr neu berson ifanc sydd ei angen.

Cofrestrwch ar gyfer eich Cerdyn Dinesydd (CitizenCard) AM DDIM ymahttps://www.nus.org.uk/citizencard

 

 

Gallwch ddefnyddio'r cerdyn i brofi eich oedran a phwy ydych chi - mynd i mewn i dafarndai, clybiau, mynd ar hediadau domestig, ei ddefnyddio fel dogfen adnabyddiaeth ar gyfer pleidleisio ac i brynu nwyddau â chyfyngiad oedran mewn siopau. Sylwch na ellir defnyddio hwn fel ID pleidleisiwr yng Ngogledd Iwerddon.

 

Cerdyn adnabyddiaeth ac oedran TOTUM+

Yn ogystal â manteisio ar Gerdyn Gostyngiad Myfyriwr mwyaf blaenllaw’r DU, gallwch nawr hefyd gadarnhau eich enw a'ch oedran ar gyfer etholiadau'r DU gyda'r Cerdyn Adnabyddiaeth ac Oedran TOTUM+.

Mae TOTUM bellach ar gael gyda'r fantais ychwanegol o gynnwys ID oedran cyfreithiol achrededig PASS pan fyddwch chi'n prynu cerdyn TOTUM am £14.99. Sylwch na ellir defnyddio hwn fel ID pleidleisiwr yng Ngogledd Iwerddon.

 

Tystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr

Gallwch wneud cais am ddogfen adnabyddiaeth pleidleisiwr am ddim, a elwir yn Dystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr, os: 

 • nad oes gennych chi ffurf dderbyniol o ID â llun 
 • dydych chi ddim yn siŵr a yw’r llun ar eich ID yn dal i edrych fel chi 
 • rydych yn poeni am ddefnyddio dull adnabyddiaeth sy'n bodoli eisoes am unrhyw reswm arall, megis y defnydd o arwydd rhywedd 

Mae angen i chi gofrestru i bleidleisio cyn gwneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr. 

 

Mwy y gallwch chi ei wneud i baratoi ar gyfer Troi i Fyny

 

Partneriaid ymgyrchu

Rydyn ni eisiau i Trowch i Fyny fod yr ymgyrch cofrestru myfyrwyr a phleidleiswyr ifanc fwyaf erioed, felly rydyn ni'n partneru â sefydliadau i helpu â lledaenu'r gair!

Cyngor Ieuenctid Prydain (BYC)

 

Generation Rent

Democracy Classroom

 

Elusen UCM

 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn partneru ag UCM y DU ar gyfer yr ymgyrch Trowch i Fyny, e-bostiwch [email protected]