Beth yw UCMC?

UCMC yw'r mudiad democrataidd mwyaf yng Nghymru, yn cynrychioli dros chwarter miliwn o fyfyrwyr yn y sectorau addysg uwch ac addysg bellach.

Mae Llywodraeth Leol a Chenedlaethol, y Cyfryngau, Diwydiant, Undebau Llafur, Grwpiau Pwysedd a Mudiadau Gwirfoddol i gyd yn adnabod ac yn parchu UCMC fel llais unedig myfyrwyr yng Nghymru.


Strwythur UCMC

Mae UCMC yn 'rhanbarth arbennig' hunan-reolus o fewn UCM DU. Mae hyn yn golygu bod UCMC yn llunio polisiau ein hunain, yn ethol pwyllgor gwaith ein hunain, ac yn ymgyrchu ar faterion sydd yn effeithio ar fyfyrwyr sy'n astudio yng Nghymru.

Yn ogystal â'r Pwyllgor Gwaith Cymreig, mae gan UCMC 5 aelod o staff parhaol er mwyn cynorthwyo gwaith y mudiad.

Mae cyllid UCMC am y flwyddyn yn cael ei benodi yng Nghynhadledd Flynyddol UCM DU, ond Pwyllgor Gwaith Cymru sydd yn rheoli gwariant. Mae rheolwr UCMC yn rheoli ariannu a staff UCMC, ac mae'r cyfarwyddwr hefyd yn aelod o Dîm Rheoli UCM DU.
 

Hanes UCMC

Sefydlwyd UCMC ym 1974, ac un o brif ymgyrchoedd y mudiad am amser hir oedd dros ddatganoli, a gwthio'n galed am y bleidlais 'IE' lwyddiannus ym 1997. Heddiw, 'rydym yn mwynhau ffrwyth ein gwaith caled drwy'n perthynas adeiladol gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae'r dyfodol yn cynnig sawl her i fudiad y myfyrwyr. Mae'n haelodaeth yn newid yn gyflym. Mae myfyrwyr heddiw yn wynebu bygythiadau gwahanol iawn i'r rhai a wynebwyd gan eu rhagflaenwyr ddeg-mlynedd-ar-hugain yn ôl, ond mae UCMC yn parhau i weithio tuag at greu system addysg sydd yn darparu cyrsiau o ansawdd uchel, yn datblygu dysgwyr fel unigolion, ac yn amddiffyn myfyrwyr rhag caledi, camwahaniaethu ac afiechyd.

Cysylltwch â ni
Ymholiadau
UCMC
13, Cilgant Lambourne
Parc Business Caerdydd
Llanishen,
Caerdydd
CF14 5GF

Ffon: (029) 2068 0070
Ffacs: (029) 2075 7083
ebost: office@nus-wales.org.uk